Application (2023-2024)

  • Home
  • Application (2023-2024)
Scholarship application (छात्रवृत्ति आवेदन)-2023-2024
This is the Scholarship Application Form.

Note : Before you start filling out your application form, make sure you have all your required documents ready, filled out, stamped, scanned etc. (नोट: तपाईंले आफ्नो आवेदन फारम भर्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सबै आवश्यक कागजातहरू तयार छन्।)

Please complete all required information before submitting application. Sections with red asterik are required.

(कृपया आवेदन बुझाउनु अघि सबै आवश्यक खण्डहरु पुरागर्नुहोस्। रातो ताराले आवश्यक खण्डहरु जनाउछ ।)

1. Personal Information ( व्यक्तिगत जानकारी)

//

Others (अन्य)

Name of Gaunpalika/Municipality, Ward No., Village/City, District (गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वार्ड नं, गाउँ वा शहर, जिल्ला)

2. Academic Information (शैक्षिक जानकारी)

Name of Gaunpalika/Municipality, Ward No., Village/City, District (गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वार्ड नं, गाउँ वा शहर, जिल्ला)

3. Financial Information ( अर्थिकबारे जानकारी)

NRS. Ruppees (नेपाली रुपैया)

4. Upload Other Documents (अन्य कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्)

Download recommendation letters.(सिफारिस पत्रहरू डाउनलोड गर्नुहोस् )

Please download and fill up the recommendation letter and upload in below section. कृपया डाउनलोड गर्नुहोस् र सिफारिस पत्र भर्नुहोस् र तलको खण्डमा अपलोड गर्नुहोस्

5. Affidavit ( शपथ पत्र)